Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

Zawartość Deklaracji Dostępności

Akademia Ignatianum w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej https://www.ignatianum.edu.pl/.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  06.12.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-        Niektórym obrazom nie zapewniono tekstu alternatywnego.

-        Niektóre grafiki istotne dla użytkowników zostały oznaczone jako elementy dekoracyjne.

-        Na stronie głównej znajduje się nagranie wideo, któremu nie zapewniono altertnatywy.

-        Na stronie występują nieopisane pola formularza (pola tekstowe i listy rozwijane).

-        Strona posiada nielogiczna strukturę nagłówków, która może utrudniać nawigację. Występują na niej również puste nagłówki.

-        Do prezentacji wizualnej wykorzystywany jest HTML.

-        Występują nieoznaczone listy elementów.

-        Niektóre linki oznaczone są tylko za pomocą koloru.

-        Na stronie występują niekontrastowe połączenia kolorystyczne.

-        Na stronie znajdują się obrazy zawierające tekst oraz dokumenty w postaci grafiki (skany), którym nie zapewniono alternatywy tekstowej.

-        Na stronie głównej obecna są ruchome treści – slidery bez możliwości ich wstrzymania, zatrzymania lub ukrycia.

-        Wszystkie podstrony posiadają ten sam tytuł.

-        W przypadku niektórych linków cel łącza nie został wskazany lub może być niezrozumiały.

-        Na stronie występują linki o tej samej nazwie prowadzące pod różne adresy.

-        W niektórych miejscach oznaczenie fokusem jest niewidoczne lub mało widoczne.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: możliwość zmiany rozmiaru tekstu. Nie zapewniono możliwości zmiany barw.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 15.11.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny przez podmiot zewnętrzny: Altix sp. z o. o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem Promocji: 12 39 99 615, e-mail: biuropromocji@ignatianum.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (otwiera się w nowym oknie)