Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie ze statutem Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie Rada ds. Stopni Naukowych jest organem właściwym do przeprowadzania postępowań w sprawach nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauki (sztuki).

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie został określony poprzez wprowadzenie Regulaminu prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie. 

Aktualne obowiązujący Regulamin jest dostępny do pobrania:

Regulamin prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie

Tryb nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie został określony poprzez Uchwałę nr 50/2023/2024 Senatu UIK z dnia 23 kwietnia 2024 r.