Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Szukaj w tym dziale:

UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE 

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków


tel. centrala – 12 39 99 500, fax: 12 39 99 501
REGON: 357244777
NIP: 676-16-87-491

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie jest wyższą uczelnią katolicką z prawami państwowymi prowadzoną przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Działalność uczelni możliwa jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U.  1999 nr 63 poz. 727).

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie stanowi kontynuację ośrodka dydaktyczno-naukowego księży jezuitów, prowadzącego swoją działalność od 1821 r., przekształconego w Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, a następnie w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie, a następnie do roku 2023 Akademię Ignatianum.

Krakowski Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego otrzymał od Stolicy Apostolskiej potwierdzenie statusu uczelni kościelnej oraz kanonicznej osobowości prawnej pismami Świętej Kongregacji do spraw Seminariów i Uniwersytetów z 8 września 1932 („Acta Romana Societatis Iesu”, vol. VII, s. 62-64) i 2 lutego 1934 roku („Acta Romana Societatis Iesu”, vol. VII, s. 606-633).

Pismem z 25 lutego 1973 roku (N. 924/71/12) Święta Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego uznała i zatwierdziła nowy statut Wydziału Filozoficznego wraz z prawem nadawania wszystkich stopni akademickich w zakresie filozofii. Po wydaniu 15 kwietnia 1979 roku przez Jana Pawła II konstytucji apostolskiej Sapientia christiana o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, opracowano nowy statut, który został zatwierdzony w 1984 roku przez Kongregację Edukacji Katolickiej najpierw na okres próbny, a definitywnie – w roku 1990.

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie uzyskał osobowość prawną w rozumieniu polskiego prawa na mocy Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1169 ze zm.) i Umowy z 30 czerwca 1989 roku między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie uregulowania statusu wyższych uczelni papieskich oraz trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów naukowych nadawanych przez te uczelnie (M.P. Nr 22, poz. 174).

Kongregacja Edukacji Katolickiej w dniu 7 czerwca 1999 roku (Prot. N. 400/99) nadała w imieniu Stolicy Apostolskiej Wydziałowi Filozoficznemu Towarzystwa Jezusowego w Krakowie nową nazwę: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie. Nowa nazwa uczelni oraz jej osobowość prawna w Rzeczypospolitej Polskiej zostały potwierdzone w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe, podpisanej w Warszawie dnia 1 lipca 1999 roku (załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 roku o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską [Dz.U. z 1999 r., Nr 63, poz. 727]).

8 grudnia 2000 roku Kongregacja Edukacji Katolickiej erygowała w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie Wydział Pedagogiczny oraz zatwierdziła nowy statut uczelni, który został następnie zastąpiony statutem zatwierdzonym dekretem tejże Kongregacji z 3 maja 2010 roku (Prot. N. 1260/2010).  Począwszy od 1 października 2011 roku Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie nosi nazwę: Akademia Ignatianum w Krakowie.

Dekretem z dnia 11 lutego 2022 r. Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego, Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego O. Arturo Sosa SJ zatwierdził nowy Statut Akademii Ignatianum w Krakowie. Z chwilą zatwierdzenia treści Statutu przez Wielkiego Kanclerza i ogłoszeniu przez Rektora, Akademia Ignatianum w Krakowie została przekształcona w uczelnię katolicką działającą zgodnie z Konstytucją Apostolską Ex Corde Ecclesiae. Dostrzegając konieczność łączenia nauki z wiarą i kulturą, wszystkie prowadzone na Ignatianum kierunki studiów respektują wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie.

Natomiast dekretem z dnia 30 września 2023 r. Wielki Kanclerz Arturo Sosa SJ zatwierdził nowy statut od 1 października Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

Uniwersytet  Ignatianum (UIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Oba Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika, nauki o polityce. Wydział Filozoficzny do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na obu Wydziałach w Krakowie są prowadzone także studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni „Ignatianum” została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.